กลุ่มงานการเงินกลุ่มงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพระมหาสิทธิชัย,ดร.วันสำคัญของชาติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์แพร่ศาสนกิจส่วนคลังและทรัพย์สินส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่โครงการ/กิจกรรม

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปียมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าหอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button