กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง กำหนดการสอบวัดผล ปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf ตารางสอบ ปี 1 สังคมศึกษา-การสอนภาษาอังกฤษ 47 KB 37
2 pdf ตารางสอบ ปี 2 การสอนภาษาอังกฤษ 43 KB 34
3 pdf ตารางสอบ ปี 2 สังคมศึกษา 42 KB 39
4 pdf ตารางสอบ ปี 3 สังคมศึกษา 43 KB 39
5 pdf ตารางสอบ ปี 3 การสอนภาษาอังกฤษ 44 KB 41
6 pdf ตารางสอบ ปี 1 พระพุทธศาสนา 34 KB 36
7 pdf ตารางสอบ ปี 2 พระพุทธศาสนา ห้อง 1 41 KB 39
8 pdf ตารางสอบ ปี 2 พระพุทธศาสนา ห้อง 2 42 KB 34
9 pdf ตารางสอบ ปี 3 พระพุทธศาสนา ห้อง 1 43 KB 35
10 pdf ตารางสอบ ปี 3 พระพุทธศาสนา ห้อง 2 43 KB 30
11 pdf ตารางสอบ ปี 4 พระพุทธศาสนา ห้อง 1 59 KB 31
12 pdf ตารางสอบ ปี 4 พระพุทธศาสนา ห้อง 2 31 KB 36
13 pdf ตารางสอบ 1 รัฐศาสตร์ ปกติ 45 KB 33
14 pdf ตารางสอบ 2 รัฐศาสตร์ ปกติ 42 KB 29
15 pdf ตารางสอบ 3 รัฐศาสตร์ ปกติ 43 KB 27
16 pdf ตารางสอบ 4 รัฐศาสตร์ ปกติ 39 KB 26
17 pdf ตารางสอบ 1 รัฐศาสตร์ เทียบโอน ส-อ 42 KB 27
18 pdf ตารางสอบ 1 รัฐศาสตร์ ส-อ 45 KB 28
19 pdf ตารางสอบ 2 รัฐศาสตร์ เทียบโอน ส-อ 42 KB 26
20 pdf ตารางสอบ 2 รัฐศาสตร์ ส-อ 43 KB 30
21 pdf ตารางสอบ 3 รัฐศาสตร์ ส-อ 43 KB 32
22 pdf ตารางสอบ 1 นิติศาสตร์ 44 KB 28
23 pdf ตารางสอบ 1 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 43 KB 31
24 pdf ตารางสอบ 2 นิติศาสตร์ 42 KB 29
25 pdf ตารางสอบ 2 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 42 KB 31
26 pdf ตารางสอบ 3 นิติศาสตร์ 43 KB 30
27 pdf ตารางสอบ 3 นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต 43 KB 26
28 pdf ตารางสอบ 4 นิติศาสตร์ 43 KB 32
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ ขอสอบปกติและข้อสอบกลาง ***นิสิตภาคปกติ สอบระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
***นิสิตภาคเสาร์-อาทิตย์ สอบ วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน และวันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ข้อสอบทำการสอบวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามตารางสอบที่แนบมาพร้อมนี้
***คณะพุทธศาสตร์ https://drive.google.com/…/1XB4LiJT8…
***คณะครุศาสตร์ https://drive.google.com/…/1mmG82bAubnn2sGADFdLY3Ut1Gcb…
***คณะสังคมศาสตร์ https://drive.google.com/…/1qBaVr9cHSnbrvASJCF9ZVU3XTQ…

คณะครุศาสตร์

คณะพุทธศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรเทียบโอน (เสาร์ - อาทิตย์)

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button