ข่าวประชาสัมพันธ์รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องส่วนสนับสนุนวิชาการ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอถวายมุทิตาจิตและแสดงความยินดี ในการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิทยาเขตแพร่ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอถวายมุทิตาจิตและแสดงความยินดี
ในการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิทยาเขตแพร่ ประกอบด้วย
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ ดร. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์สุขุม กันกา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาดา เจริญกุศล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีในวิทยาเขต

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button