กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและอนุโมทนา ต่อนิสิต และนิสิตเจนจิรา ดาวพระแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สร้างสันติภาพ สังคมสันติสุข” ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับโล่รางวัลของ รมต.อว. และเกียรติบัตรฯ เนื่องในกิจกรรม สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๓ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วันนี้

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button