คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ปฏิทินปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ และตารางสอนแต่ละคณะ

ไฟล์ดาวน์โหลด

# ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด
1 pdf 01 ตารางปี 1 -1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 54 KB 739
2 pdf 02 ตารางปี 2 -1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 57 KB 658
3 pdf 03-ตารางปี 3 -1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 53 KB 633
4 pdf 04-ตารางปี 4-1 -65 พระพุทธศาสนา (บรรพชิต) 54 KB 649
5 pdf 09 ตารางปี 1 -65 การสอนภาษาอังกฤษ 77 KB 683
6 pdf 10 ตารางปี 2-65 การสอนภาษาอังกฤษ 81 KB 633
7 pdf 11 ตารางปี 3-65 การสอนภาษาอังกฤษ 78 KB 672
8 pdf 12 ตารางปี 4-65 การสอนภาษาอังกฤษ 70 KB 631
9 pdf 13 ตารางปี 5-65 การสอนภาษาอังกฤษ 70 KB 629
10 pdf 14 ตารางปี 1 -65 สังคมศึกษา 77 KB 647
11 pdf 15 ตารางปี 2-65 สังคมศึกษา 79 KB 639
12 pdf 16 ตารางปี 3-65 สังคมศึกษา 83 KB 686
13 pdf 17 ตารางปี 4-65 สังคมศึกษา 42 KB 653
14 pdf 18 ตารางปี 5-65 สังคมศึกษา 68 KB 614
15 pdf 19 ตารางปี 1 -65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 54 KB 721
16 pdf 20 ตารางปี 2-65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 57 KB 603
17 pdf 21 ตารางปี 3-65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 54 KB 587
18 pdf 22 ตารางปี 4-65 รัฐศาสตร์ (ภาคปกติ) 54 KB 569
19 pdf 23 ตารางปี 1 - 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 34 KB 715
20 pdf 24 ตารางปี 1 - 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ เทียบโอน) 35 KB 676
21 pdf 25 ตารางปี 2 - 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 44 KB 658
22 pdf 25 ตารางปี 2 -65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ เทียบโอน) 43 KB 611
23 pdf 26 ตารางปี 3- 65 รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 34 KB 596
24 pdf อนุทิน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ส-อ 21 KB 577
25 pdf อนุทินภาคปกติ 1-65 66 KB 627

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button