ข่าวประชาสัมพันธ์บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ นำโดย ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับหมอบหมายจาก ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับรร.รัฐราษฎร์บำรุง

ภูมิปัญญาพื้นบ้านจ.แพร่ ต้องได้รับการสืบสานเกิดขึ้น เมื่อพระเดชพระคุณ พระราชเขมากร,รศ. ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้เจริญพรกับผู้สื่อข่าว ว่า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้มีโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสาธารณประโยชน์ โดยได้เลือกโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ให้เข้าร่วมโครงการ โดยมีความเห็นว่า การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านจังหวัดแพร่ จะทำให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและมีส่วนและจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านในอนาคต


โดยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้มอบหมายให้ ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการและให้ประสานงานกับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้พิจารณาเห็นว่า โครงการของ มจร.วิทยาเขตแพร่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านอาชีพแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ดังนั้น โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงจึงตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 40 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน เรื่อง “การฟ้อนกลองอืดและการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ” โดยทำการอบรมในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 28-29 พฤษภาคม พ.ศ 2565 ณ อาคารประชาสามัคคี 68 ปี รัฐราษฎร์บำรุง (อาคารโดม) โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โรงเรียนจึงขอขอบคุณในวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ของ มจร.วิทยาเขตแพร่ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. วิทยาเขตแพร่ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า รูปแบบการอบรม ทั้ง 2 วันนี้ เป็นการอบรมทั้งการให้ความรู้ แล้วให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงไปด้วย โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น ซึ่งวิทยากรที่สอน “การฟ้อนกลองอืดเมืองแป้” ประกอบด้วย อาจารย์ยมยุเรศ ชัยวรรณคุปต์ ,คุณวัลชิน ชมชื่น, คุณเสาวลักษณ์ ศิลปะอวยชัย, คุณวลัยสภา ซื่อทรงธรรม, คุณวราภรณ์ ฟั่นสุข, คุณอำนวย ประเสริฐกิจ และคุณสมศรี จอมประเสริฐ และวิทยากรที่สอน “การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ” คือ คุณพงศกร เสนาธรรม

เด็กหญิงปวริศา พอใจ “น้องการ์ตูน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และเด็กหญิงกันตพร เขื่อนเก้า “น้องน้ำข้าว” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ หนูได้ลงมือทำด้วยตนเอง วิทยากรก็สอนสอนสนุก หนูและเพื่อนๆ ได้ลงมือทำได้จริง และได้ผลงานกลับไปที่บ้านไปฝากพ่อแม่อีกด้วย จึงขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และ มจร. วิทยาเขตแพร่ เป็นอย่างสูง

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button