กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่ มี ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการ peer review บทความวิจัยและบทความวิชาการ เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไซส์และออนไลน์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button