กลุ่มงานการเงินคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่พุทธศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิตส่วนคลังและทรัพย์สิน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนนิสิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนิสิตทุกรูป/คน ทุกชั้นปี ที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนการศึกษา 2/2564 
ตามอนุทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
แล้วให้นิสิตส่งสลิปการโอนเงินมาที่ Google ฟอร์ม ตาม QR CORD แนบท้ายประกาศเท่านั้น
เพื่อให้ กลุ่มงานการเงิน ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และออกใบเสร็จรับเงิน 
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 054646585 ต่อ 511

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button