กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องโครงการ/กิจกรรม

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลการประกวดโคมแขวนเมืองแป้

ผลการประกวดโคมแขวนเมืองแป้ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่ ผลการประกวดโคมแขวนเมืองแป้ คณะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นำโดยอาจารย์ ดร.ธาดาเจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธาดา เจริญกุศล สนับสนุนทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกวดโคมแขวนเมืองแป้ จำนวน 2,000 บาท .. #สู้ๆนะคะ เป็นกำลังใจให้ 

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button