กลุ่มงานทะเบียนและวัดผลคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง กำหนดการสอบวัดผล ปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ตารางสอบนิติศาสตร์ เสาร์-อาทิตย์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button