คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีครุศาสตร์หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

รับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้รับการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรจากคุรุสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาเรียนครุศาสตร์ด้วยกันนะคะ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button