กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมคณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโททะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตร

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและคุณครู หรือผู้สนใจ เข้าร่วม ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM รหัสห้อง : 7395599404)

กำหนดการ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชำชนทั่วไป
ณ มหาวิทยำลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยำลัย วิทยาเขตแพร่
ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM รหัสห้อง : 7395599404)
วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

https://us02web.zoom.us/j/7395599404

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button