ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน​ภาคเรียนที่​ 1/64 (Online​) (ครั้งที่ 3) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid- 19 ฉบับที่ 13

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button