ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่ประกาศ-สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามมวาสี

๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ #ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
******************************************
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ดังนี้
#พระเทพวัชรบัณฑิต เป็น พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีซาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
#พระราชปริยัติมุนี เป็น พระเทพวัชราจารย์ ปฏิภาณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราซาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาริหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัต ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระเทพวัชรบัณฑิต เป็นพระธรรมวัชรบัณฑิต
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติมุนี เป็น พระเทพวัชราจารย์

#พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ)

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๘ มีสมณศักดิ์ทางวิชาการเปรียญธรรม ๙ ประโยค ที่ พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีคัมภีรญาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต ปริยัติกิจสุวิธาน ปรีชาญาณคุณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามมวาสี

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button