ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน​ภาคเรียนที่​ 1/64 (Online​) ตั้งแต่วันที่​ 19-30 มิถุนายน​ 2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button