คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

คณะผู้บริหารนำโดยท่านอาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ดร.ธาดา เจริญกุศล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ และอาจารย์สุพิชญา กันกา อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ นำเอกสารและให้ข้อมูลเบื้องต้นในการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 5 เมษายน 2564

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button