ประกาศประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่โควิด-19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

ประกาศจากศาลากลางจังหวัดแพร่
ประกาศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button