คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีโครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “การศึกษาดูงานนิสติระดับปริญญาตรี ณ เทศบาลเมืองแม่เหี้ยะ เชียงใหม่” หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button