ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตแพร่ ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายและรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทยในอนาคต” วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button