กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี เครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ภาคเหนือ ร่วมกับกองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่23-25 กันยายน 2563 ณ ฟลอร่าล์ฮิลล์ เขาค้อ ตำบลทุ่งเสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/mcupr/posts/3276708932450825

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button