เอกสาร ราชกิจานุเบกษา คำสั่ง ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ

[featured_image]
  • Version
  • Download 978
  • File Size 20.79 MB
  • File Count 14
  • Create Date 14 กรกฎาคม 2564
  • Last Updated 29 กรกฎาคม 2021

เอกสาร ราชกิจานุเบกษา คำสั่ง ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ

Attached Files

FileAction
๑.๓-๑ คำสั่ง แต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของอ.pdfDownload
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓Download
ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓Download
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓Download
หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบวุฒิการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓Download
การกำหนดสาขาวิชาของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๓Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๒Download
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับกำรเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วDownload
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑Download
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐Download
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓Download
ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓Download

ใส่ความเห็น

Back to top button