เอกสารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

FileAction
CHECO-MCU.pdfDownload
คู่มือปฏิบัติงานวิจัยในระบบ NRMS.pdfDownload
แผนและแนวทางการขับเคลื่อน.pdfDownload
Sharing-Vision-Common-Mission.pdfDownload
วิจัยและงบประมาณปี-๒๕๖๒.pdfDownload
รายชื่อวิจัย-๒๕๖๑.pdfDownload
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตแพร่.pdfDownload
ปฏิทินกองทุนวิจัย วิทยาเขตแพร่.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button