คู่มือและเอกสารเผยแพร่ หน่วยงานวิจัย

FileAction
คู่มือปฏิบัติงานวิจัยในระบบ NRMS.pdfDownload
ปฏิทินกองทุนวิจัย วิทยาเขตแพร่.pdfDownload
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย-วิทยาเขตแพร่.pdfDownload
แผนและแนวทางการขับเคลื่อน.pdfDownload
Sharing-Vision-Common-Mission.pdfDownload
รายชื่อวิจัย-๒๕๖๑.pdfDownload
วิจัยและงบประมาณปี-๒๕๖๒.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button