กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.2

FileAction
1 มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐).pdfDownload
2 มคอ.2-รัฐศาสตรบัณฑิต 2022-pdf.pdfDownload
3 มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒.pdfDownload
4 มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ พุทธศักราช ๒๕๖๒ (หลักสูตร ๔ ปี).pdfDownload
5 มคอ.๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต.pdfDownload
6 มคอ. ๒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐.pdfDownload
7 มคอ. ๒ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๓.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button