ติดต่อ มจร.แพร่

Phrae.mcu.ac.th Line Service

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
111 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร :054 646 273

ชื่อ – ฉายา – นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
พระราชเขมากร, ผศ.ดร. รองอธิการบดี 054 646 273
นายสุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 054 646 273
พระครูโกวิทอรรถวาที , ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 054 646 273
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขต 054 646 273
พระครูปลัดพรหมเรศ โชติวโร, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 054 646 273
พระครูสิทธิชยาภิรัต, ดร. ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน 054 646 273
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 054 646 273
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 054 646 273
นายกริช อินเต็ม ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 054 646 273
Back to top button