หน่วยวิจัย มจร วข.แพร่

หน่วยวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

Research and Educational Quality Group
ระบบฐานข้อมูลวิจัย วิทยาเขตแพร่ ในโครงการพัฒนาเทคโนฯ 63
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการบริหารงานวิจัย หน่วยวิจัย​
Previous
Next
รางวัลและผลงาน ด้านวิจัยดีเด่น

รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย

ข่าวสาร สื่อ ประชาสัมพันธ์

Play

Previous
Next
No post Found
บุคลากร กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

หัวหน้าศูนย์วิจัย
มจร วิทยาเขตแพร่

พระมหาฐิติพงษ์ ผาสุก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา เชื้อแพทย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี
คู่มือและเอกสารเผยแพร่ หน่วยงานวิจัย
ไฟล์งานวิจัยปีงบประมาณ 56-62

ค้นหาไฟล์งานวิจัย ปีงบประมาณ 56 – 62

การจัดการองค์ความรู้ด้านวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา


งานด้านประกันคุณภาพ
พระราชเขามากร รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วข.แพร่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

พระราชเขามากร รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วข.แพร่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562ประกาศประชาสัมพันธ์หน่วยวิจัย – ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับ ดี

มจร.วิทยาเขตแพร่และหน่วยวิจัย วิทยาเขตแพร่ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับ ดี ในงามประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ที่วิทยาลัยสงฆ์น่าน ในการปฐมนิเทศนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562
   


อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์การเผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10

อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์การเผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การเผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

Back to top button