วิทยาลัยสงฆ์ วิทยเขตแพร่

ภาระกิจ / Mission

วิทยาลัยสงฆ์แพร่​

​มีภารกิจเกี่ยวกับงานของวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจัดงาน การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิขาต่างๆ งานกิจการนิสิต

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ภารกิจที่กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติ ๔ ประการ คือ

 • การผลิตบัณฑิต หมายถึง การจัดการเรียนการสอน ผลิตและ พัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ คือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา มีความสามารถและทักษะด้านภาษา ใฝ่รู้ใฝ่คิด รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม
 • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) โดยใช้หลักธรรม              ทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการคือ

 • มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส M = Morality
 • รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม A = Awaraness
 • มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา H = Helpfulness
 • มีความสามารถและทักษะด้านภาษา A = Abiliby
 • ใฝ่รู้ใฝ่คิด C = Curiosity
 • รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม H = Hospitality
 • มีโลกทัศน์กว้างไกล U = Universality
 • เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา L = Leadership
 • มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม A = Aspiration
ผู้บริหาร / Executive

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
Show Details

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงศ

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาลัยฆ์
Show Details
โครงการ กิจกรรม พันธกิจ
ส่วนงาน / หน่วยงาน / กลุ่มงาน

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

อาจารย์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

กลุ่มงานบริหารและบัณทิตศึกษา

 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิชาการและวางแผน

 • ปฏิบัติงานจัดทำ ปรับปรุง งานวางแผนพัฒนาหลักสูตร
 • ส่งเสริมประเมินประสิทธิภาพการสอน
 • งานตำรา
 • เอกสารทางวิชาการ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานบริการการศึกษา

 • ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาต่าง ๆ

 • งานบัณฑิตศึกษา

 • จัดทำตารางสอน ตารางสอบ ขั้นตอนการจัดสอบ

 • งานฝึกอบรม

 • งานบริการการศึกษาส่งเสริมกิจการนิสิต

 • งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจ

 • ปฏิบัติงานบริการสังคมของนิสิต

 • งานสวัสดิการนิสิต

 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Back to top button