ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบ เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน แด่พ่อตาอของ ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ เพื่อนำไปช่วยเยียวยารักษา

รายนามร่วมบริจาค จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน เพื่อช่วยเหลือพ่อตา ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ ดังนี้

1. พระราชเขมากร,รศ.ดร. 2,000 บาท

2.พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. 2,000 บาท

3.พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. 2,000 บาท

4.อ.สุขุม กันกา 2,000 บาท

5.ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ 1,000บาท

6.ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ 1,000 บาท

7.พระครูสิทธิชยาภิรัติ,ดร. 2,000บาท

8.ดร.ธาดา เจริญกุศล 2,000 บาท

9.นางฐิตารีย์ วงค์สูง 1,000บาท

10. กริช อินเต็ม 500บาท

11. ธีรวัฒน์ ผัดผ่อง 500 บาท

12.พม.สิทธิชัย ชยสิทธิ,ดร 2,000 บาท

13.พม.ชนินทร์ วัดสวรรค์นิเวศน์ 500 บาท

14.พระธงไชย วัดสวรรค์นิเวศน์500บาท

15.ผศ.นวัชโรจน์ -วลัยพรรณ อินเต็ม 1,000 บาท

16.รวีโรจน์ ศรีคำภา 1000บาท

17.มานพ คำตัน 1000 บาท

18.วีรพล ถิ่นเดิม(ช่างเยี่ยม)1000 บาท

19.ปราบษณ สมใจ 1000บาท

20. พระศักดิธัช สังวโร,ดร.500 บาท

21. พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร. 500 บาท

22.อ.อุเทน สุขทั่วญาติ 1,000 บาท

23.พระครูโสภณกิตติบัณฑิต ผศ.ดร 1000 บาท

Back to top button