คณะครุศาสตร์ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button