ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

ปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานสำหรับนิสิต มจร วข.แพร่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจูฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานสำหรับนิสิต มจร วข.แพร่ ประจำปีการศึกษา 2563
ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ สำนักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม แม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2563

 

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button