คณะสังคมศาสตร์ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่เอกสารหลักสูตร

มคอ 2 .สังคมศึกษา มจร. วิทยาเขตแพร่ ปรับปรุง 64

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button