คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

สาขาวิชานิติศาสตร์ศึกษาดูงานศาลจังหวัดและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button