ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนโครงการ/กิจกรรม

ข่าวสารมหาจุฬาฯ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจำเดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button