ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

⭕️⭕️⭕️ #ขอแสคงความยินดี ⭕️⭕️⭕️ นายอุเทน สุขทั่วญาติ วุฒิการศึกษา น.ม.(นิติศาสตร์), น.ม.(กฎหมายเอกชน) #เป็นประธานหลักสูตร #คณะสังคมศาสตร์ #สาขาวิชานิติศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button