ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

⭕️⭕️⭕️ #ขอแสดงความยินดี ⭕️⭕️⭕️ นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตรการปกครอง) #เป็นประธานหลักสูตร #คณะสังคมศาสตร์ #สาขาวิชารัฐศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button