ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา จิรภัคพงค์ วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา), ศศ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) #เป็นประธานหลักสูตร #คณะครุศาสตร์ #สาขาวิชาสังคมศึกษา

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button