คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

“นิติศาสตร์ มจร.แพร่ ศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่”สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

“นิติศาสตร์ มจร.แพร่ ศึกษาดูงานศาลปกครองเชียงใหม่”

สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

*********************************

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 นายสาทิตย์ วงศ์ชัย พนักงานคดีปกครองเชี่ยวชาญ รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ซึ่งคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 25 รูป/คน โดยมีนายพงศ์ธร บ่อคำ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ และนายนรนัฎฐ์ สักลอ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดี 1 อาคารศาลปกครองเชียงใหม่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button