ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

#ผู้บริหาร #คณาจารย์ #เจ้านาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ นำโดย…#พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร #พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ #พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาเขตแพร่ #พระอาจารย์อนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตแพร่ เดินทางปฏิบัติศาสนกิจเข้าพบและปรึกษาหารือด้านงานวิชาการกับ #รองศาสตราจารย์ วิไช จันสว่าง #อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ #รองอธิการบดี #พร้อมคณะบดีฝ่ายต่างประเทศ #ผู้บริหาร #คณาจารย์ #นักวิชาการ ณ #เมืองหลวงพระบาง #สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/สปป.ลาว

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
นำโดย…#พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
#พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่
#พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาเขตแพร่
#พระอาจารย์อนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตแพร่
เพื่อเป็นสถานบันศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาชั้นสูงสำหรับ พระภิกษุสงฆ์สามเณร และประชาชนทั่วไป ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีปรัชญา คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม โดยได้พัฒนาให้เป็นไป ตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน คือ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ วิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งเน้นส่งเสริม การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการให้บริหารทางวิชาการในรูปแบบ ที่หลากหลายมุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button