ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

#ถวายพระไตรปิฎกภาษาล้านนา ณ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว พระราชเขมากร,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ มอบหมาย ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนและผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พร้อมกับนิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอก มอบ พระไตรปิฎกฉบับล้านนา ให้กับวัดผาโอ โดยมีพระสาธุใหญ่อ่อนแก้ว กิตติภัทโท เจ้าคณะแขวงหลวงพระบางเจ้าอาวาสวัดผาโอเป็นผู้รับมอบ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button