ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button