ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่วิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button