ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง สภาหนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง สภาหนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button