คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จึงขอเรียนเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Memorandurn
Of Understanding (MOU) , ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย

ใส่ความเห็น

Back to top button