กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีส่วนงานบริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่

การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโซนภาคเหนือ ณ หอประชุมนวมินทราชูทิศโกศัยนคร ในวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button