ข่าวประชาสัมพันธ์

อายุวัฒนมงคล พระพรหบัณฑิต,ศ.ดร. นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ ฉายา ธมฺมจิตฺโต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคม,อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

#อายุวัฒนมงคล พระพรหบัณฑิต,ศ.ดร. นามเดิม ประยูร มีฤกษ์ ฉายา ธมฺมจิตฺโต เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคม,อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปัจจุบัน สิริอายุ 66 ปี พรรษา 45 เกิดเมื่อ วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2498 เป็นพระสงฆ์ยุคใหม่ที่เป็นนักบริหาร ปฏิบัติศาสนกิจสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งงานภายในและต่างประเทศ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button