ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่สำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาฯ ร่วมบริจาคพัดลม จำนวน ๒๐ ตัว/เครื่อง แก่ รพ.สนามฯ แพร่ กอเปา

รายนามผู้บริจาคพัดลม รพ.สนามฯ
ในนาม มจร วิทยาเขตแพร่ ดังนี้
1.พระราชเขมากร,รศ.ดร.
2.พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ ,ดร.
3.พระครูสิทธชยาภิรัติ, ดร
4พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
5.พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ,ดร
6.พระสมบัติ สนฺตจิตฺโต
7.อ.สุขุม กันกา
8.ผศ.สุพจน์ แก้วไพทูรย์
9.ดร.ธาดา เจริญกุศล
10.อ.อุเทน สุขทั่วญาติ
11. อ.ภิญโญ ผลงาม ม.แม่โจ้
12.ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ 

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus
Back to top button