ข่าวสารภายในคำสั่งบุคคลากรประกาศประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยทาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครบรอบ 34 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

กำหนดการ

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ฝ่ายคฤหัสถ์ มจร. แพร่ ทุกท่าน
ในวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564)
ในการจัดงานและถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านเกี่ยวกับการแต่งกาย ดังนี้
1. ผู้บริหาร คณาจารย์ แต่งกาย ด้วยเสื้อสีขาว ผูกเนคไท และสวมสูท ของมหาวิทยาลัย ส่วนอาจารย์
ผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว สวมกระโปรง และสวมสูท ของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากร เจ้าหน้าที่ แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู สวมสูทของมหาวิทยาลัย ส่วนบุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้หญิง แต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู สวมกระโปรง และสวมสูท ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถวายการต้อนรับให้สมเกียรติแด่ผู้เป็นประธานในพิธีครับ
นายสุขุม กันกา
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการทั่วไป

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button