คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

รายนามผู้บริจาค ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ณ ชุมชนบ้านห้วยเอียด ตำบล ไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 12-13 มีนาคม 64

รายนามผู้บริจาค  ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิตจิตอาสา
ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับชื่อจำนวนหน่วย
1 นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีที่1  ภาคเสาร์-อาทิตย์ 5,000บาท
2นิสิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์ (สว.) 1,200บาท
3คุญกนกพรรณ เหมือนเพิ่ม นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี.4 (เสาร์-อาทิตย์)1,000บาท
4พระสมุหประกิต ติสสโร นิสิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ปี3500บาท
5พระวรเชษฐ อิ่มรัมย์ ศิตย์เก่ารัฐศาสตร์100บาท
6พระครูโสภณกิตติบัณฑิต ผศ.ดร.1,000บาท
 รวม8,800บาท
 
ลำดับชื่อจำนวนหน่วย
1คุณวิราช ธันยพัฒน์กุลสิ่งของในการสอยดาว  
2พระวรวุฒิ ลือโฮ้งสิ่งของในการสอยดาว และพัดลม 1ตัว
3พระสมุหประกิต ติสสโร นิสิตสาขาวิชาพุทธศาสตร์ ปี3 พัดลม 2ตัว
4พระอโณทัย อุ่นเรือน พัดลม1ตัว
5พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ ผ.วส.แพร่ น้ำดื่ม 400ขวด
6บ.วิริยะประกันภัยน้ำดื่ม 480ขวด
7นายเมธินทร์ สมรน้ำดื่ม 500ขวด
8นางเสาวนีย์ สุขไมตรีน้ำดื่ม 6แพ็ค

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button