ส่วนคลังและทรัพย์สินสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต และประชุมตรวจรับงานก่อสร้าง งวดที่ 4

Back to top button