ครุศาสตร์วิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ร้อยความรู้สู่นิสิตครุศาสตร์ตามวิถีวัฒนธรรมล้านนา ในศตวรรษที่ ๒๑

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button