สำนักงานวิทยาเขตแพร่

รองอธิการบดี

พระราชเขมากร,รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
Show Details
ผู้ช่วยอธิการบดี

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Show Details

นายสุขุม กันกา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Show Details

ดร.ธาดา เจริญกุศล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Show Details
ผู้อำนวยการวิทยาเขต

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่
Show Details

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่
Show Details
กิจกรรมข่าวสาร
ส่วนงานบริหาร

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร

กลุ่มงานบริหาร

 • ปฏิบัติงานด้านธุรการ
 • งานประชาสัมพันธ์องค์กร
 • งานบุคคล 
 • งานสวัสดิการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานพิธีการประชุม
 • งานนิติการ
 • งานกองทุนพัฒนา
 • รวมทั้งประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานแผนและงบประมาณ

 • ปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 • งานงบประมาณ
 • งานวิจัยสถาบัน
 • งานสารสนเทศ
 • งานติดตามประเมินผลงานประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ส่วนคลังและทรัพย์สิน

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

กลุ่มงานการเงิน

 • ปฏิบัติงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเงินการรับ –จ่ายเงิน

 • เก็บรักษาเงินตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
  รายงานยอดเงิน คงเหลือเสนอผู้บริหารเป็นประจำที่มีการรับ – จ่ายเงิน

 • ดำเนินการเตรียมจ่ายเงินสดและเช็ค เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่าย ลงนาม และดำเนินการฝาก-ถอนและโอนเงินฝากธนาคาร ทุกประเภทร่วมทั้งบริหารจัดการการเงินเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด

 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

กลุ่มงานบัญชี

 • ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารหลักฐาน

 • บันทึกรายการบัญชี

 • ปรับปรุงบัญชี

 • การปิดบัญชี

 • จัดทำรายงานทางการเงิน

 • และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อน

เบอร์โทรศัพท์ :0654945956 Email : teerawat.phat@mcu.ac.th 

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ยานพาหนะ

 • งานพัสดุ

 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Back to top button